Tässä jälleen SERVSIG:n listalta muutama kiinnostava nosto jäsenistömme käyttöön. Linkit sivunumeroiden kohdalla.

Lenka, S., Parida, V., Sjödin, D. R., & Wincent, J. (2018). Exploring the microfoundations of servitization: How individual actions overcome organizational resistance. Journal of Business Research, 88, 328-336.

Artikkelin kirjoittajat analysoivat yksilötasolla vaikuttavia tekijöitä organisaatioden palvelullistamisessa. He myös esittävät joukon taktiikoita, joilla ihmiset saadaan muutoksen puolelle.

Mele, C., Nenonen, S. , Pels, J., Storbacka, K., Nariswari, A., & Kaartemo, V. (2018). Shaping service ecosystems: exploring the dark side of agency. Journal of Service Management, 29(4), 521-545.

Artikkeli tutkii yritysten pimeän puolen käyttäytymistä yhteistyöverkoissa, ja täydentää palvelukeskeisen toimintalogiikan tietämystä epäluotettavuuden osalta. Kirjoittajat kannustavat toimijoita aktiivisempaan rooliin ekosysteemiensä muovaamisessa.

Nenonen, S., Gummerus, J., & Sklyar, A. (2018). Game-changers: dynamic capabilities’ influence on service ecosystems. Journal of Service Management, 29(4), 569-592.

Kirjoittajat perehtyvät dynaamisten kyvykkyyksien rooliin palveluekosysteemeissä. He osoittavat, että tietyillä kyvykkyyksillä on selvä vaikutus ekosysteemeihin, kun taas osalla mahdollisista tekijöistä ei näytä olevan juurikaan vaikutuksia.

Helkkula, A., Kowalkowski, C., & Tronvoll, B. (2018). Archetypes of service innovation: implications for value cocreation. Journal of Service Research, 21(3), 284-301.

Käsittelemällä palveluinnovaatioiden arkkityyppejä, artikkelin kirjoittajat osoittavat, että heidän erottamansa neljä eri ajattelutapaa pohjautuvat kukin eri tausta-ajatuksiin. He myös näyttävät, miten ajattelutapojen yhdistäminen vi tuottaa parempaa ymmärrystä arvon yhteisluomisesta.

Harviainen, J. T., Ekström, M., & Ojasalo, J. (2018). Tactical service failure: public sector funding as a marketing phenomenon. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, Latest articles.

Hyödyntämällä media-analyysia ja tapaustutkimusta, kirjoittajat näyttävät, miten julkisten palveluiden tarjoajat saattavat käyttää palvelutuotannossaan epäonnistumista keinona painostaa itselleen lisärahoitusta.

Pin It on Pinterest